Podmínky používani

Obecné informace

1. Provozovatel portálu Vymenavozidel.cz nenese odpovědnost za obsah zveřejněných inzerátů, a to včetně textu i fotografií.

2. Údaje o uživatelích Vymenavozidel.cz použije provozovatel pouze v mezích zákona.

3. Provozovatel plní funkci prostředníka mezi stranou nabídky a stranou poptávky, nenese však odpovědnost za samotný obchod - kvalitu produktů, dodání, zaplacení apod.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití údajů zveřejněných v nabídkách inzerentů třetími stranami.

5. Provozovatel má právo měnit, inovovat a jinak upravovat služby portálu Vymenavozidel.cz bez předchozího souhlasu inzerentů.

6. Provozovatel má právo měnit, upravovat nebo doplňovat chybné informace (technické specifikace apod.) v inzerátech nebo registracích bez předchozího souhlasu inzerentů.

7. Provozovatel prohlašuje, že neposkytuje žádné osobní údaje inzerentů třetím stranám a to za žádných podmínek. Uživatel bere na vědomí a plně souhlasí s tím, že při zveřejnění inzerátu na portálu Vymenavozidel.cz je zveřejněn osobní údaj v podobě tel. čísla.

 

Provozovatelem je zakázáno

1. Vkládat inzeráty, které porušují zákony ČR. Takové případy jsou hlášeny Policii ČR, které poskytneme podklady pro pátrání po pachateli.

2. Vkládat inzeráty, které jsou v rozporu se slušným chováním.

3. Vytvářet duplicitní inzeráty, fiktivní inzeráty a inzeráty vytvořené za účelem podvodu kupujícího.

4. Zadávat do inzerátu nepravdivé kontaktní údaje. Inzerát s takovými údaji bude smazán.

5. Vkládat inzeráty do jiných kategorií než kam patří. Tyto inzeráty jsou z portálu odstraněny.

6. Vkládat do inzerátu nereálné fotky (zkopírované fotky z jiných inzerátů nebo od jiných inzerentů), tyto fotky budou následně smazány.

7. Upravovat fotografie za účelem vložení různých textových nebo grafických labelů, log prodejce nebo jiných zvýraznění popřípadě ohraničení.

8. Použít jeden inzerát na nabídku více věcí najednou nebo postupně výměnou fotografií a změnou obsahu inzerátu. V každém inzerátu se nabízí jedna konkrétní věc nebo soubor věcí, které se prodávají jako celek tedy ne samostatně. To neplatí při výměne vraků.

9. Mazat a následně přidávat stejný inzerát za účelem zobrazování v nejnovějších nabídkách.

 

Administrace

1. Na portálu Vymenavozidel.cz je možné inzeráty editovat, doplňovat, vymazat, zvýraznit, kdykoli během jejich doby platnosti.

2. K přidanému inzerátu uživatel obdrží unikátní link  který slouží k editaci, smazání nebo topování inzerátu.

3. Uživatel se zavazuje po celou dobu platnosti inzerátu udržovat své údaje aktuální, pravdivé a přesné po celou dobu používání portálu Vymenavozidel.cz

 

Odpovědnost za škodu

1. Uživatel si je vědom toho, že využívá služeb portálu Vymenavozidel.cz výhradně na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů portálu Vymenavozidel.cz, ani za způsob, jakým se tyto služby využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb portálu třetími osobami.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu Vymenavozidel.cz

3. Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu Vymenavozidel.cz nebo v jiné souvislosti s touto skutečností.

4. Provozovatel portálu Vymenavozidel.cz nenese zodpovědnost za obsah zveřejněných inzerátů, a to včetně textu i fotografií. Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Vymenavozidel.cz, jeho bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo ukončit provozování a činnost inzertního portálu Vymenavozidel.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

 

Závěrečná ustanovení

1. Podmínky inzerování na portálu Vymenavozidel.cz nabývají platnosti dnem zveřejnění. Právní vztahy poskytovatele a uživatele výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Provozovatel má právo inovovat, měnit a jinak modifikovat služby portálu Vymenavozidel.cz bez předchozího upozornění uživatelů a bez jejich souhlasu v případě, že taková změna není porušením práv uživatelů, které vyplývají z objednávky placených služeb.

3. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Vymenavozidel.cz. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek inzerce. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb Portálu po provedení změn všeobecných podmínek provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

  PŘIDAT INZERÁT